Alles over Rijssen en omgeving

Foto’s middelveen Rijssen

In het landinrichtingsplan zijn onder meer de natuurontwikkelingsprojecten Zunasche Heide en Middelveen/Overtoom opgenomen. Het natuurontwikkelings- en reservaatsgebied Middelveen-Overtoom is als concreet planonderdeel benoemd. Het is een nieuw natuurgebied van circa 158 hectare op de overgang van de droge stuwwal naar de natte laagtes. Kwelwater is hier belangrijk. De gewenste vegetaties zijn onder meer droge en natte heide, heischrale graslanden, schraalland, bloemrijke hooilanden, matig voedelrijke moerassen en broekbossen. De inrichting van dit natuurgebied dient daarom gebaseerd te zijn op een natuurlijke afwatering. In de laagste delen dient het grondwater gedurende een lange tijd van het jaar op of tot in het maaiveld te staan. De kwaliteit van dit grondwater zal variëren van regenwaterachtig in de hogere gebieden tot kwelwaterachtig in de lagere gebieden.

« van 2 »
Facebooktwitter

Geef een antwoord